Szanowni Państwo,

Informujemy, że w tym roku PFRON również będzie przyznawał dofinansowania w ramach Aktywnego Samorządu na zakup i montaż oprzyrządowania do samochodów dla osób z niepełnosprawnościami.

Moduł I Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 8.000 zł. Udział własny wnioskodawcy to 15% ceny brutto zakupu/usługi .

Wnioski mogą składać osoby niepełnosprawne, które:

  • są zatrudnione lub zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy 
  • w 2017 lub w 2018 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu czyli samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 30 sierpnia 2018 r. Więcej informacji na stronie PFRON