Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.W 2019 roku realizowane będą takie formy wsparcia jak na przykład w Module I:
 • Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy). Formularze wniosków są dostępne u Realizatora programu.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2019 r.
Zarząd PFRON w 2019 roku zwiększył maksymalną kwotę dofinansowania w dotychczasowych zadaniach:
 • zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu
  • - z kwoty 8.000 zł do 10.000 zł
 • zakup/montaż oprzyrządowanie samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu – 4.000 zł,
Wymagalny udział własny w przypadku zadań w Module I:
 • zakup/montaż oprzyrządowania samochodu – 15%.
Kierunki działań oraz warunki brzegowe programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku.
Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2020 roku:
 • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
  Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku:
 • Obszaru A:
w Zadaniu 1 – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł,
w Zadaniu 4 – 4.000 zł;
Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:
w module I wynosi co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4
Preferencje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I:
w 2020 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:
a) są zatrudnione - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 25,
b) posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
c) złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
d) w 2019 lub w 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5
Wnioski można składać od 1 marca do 30 sierpnia 2020r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w tym roku PFRON również będzie przyznawał dofinansowania w ramach Aktywnego Samorządu na zakup i montaż oprzyrządowania do samochodów dla osób z niepełnosprawnościami.

Moduł I Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 8.000 zł. Udział własny wnioskodawcy to 15% ceny brutto zakupu/usługi .

Wnioski mogą składać osoby niepełnosprawne, które:

 • są zatrudnione lub zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy 
 • w 2017 lub w 2018 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu czyli samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 30 sierpnia 2018 r. Więcej informacji na stronie PFRON

Od marca rusza program „Aktywny samorząd”. Zobacz, o co możesz się ubiegać

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje program „Aktywny samorząd”. Wnioski o dofinansowania będą przyjmowane od 1 marca 2022 roku za pośrednictwem Systemu Obsługi Klienta (SOW). O co można się ubiegać?

Program „Aktywny samorząd” jest formą wsparcia osób z różną niepełnosprawnością przez PFRON, dotyczy wielu obszarów potrzeb tej grupy.

Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy moduł dotyczy likwidacji: bariery transportowej, barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, barier w poruszaniu się oraz udzieleniu pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Drugi moduł skupia się na wsparciu osób z niepełnosprawnością, które chcą uzyskać wykształcenie na poziomie wyższym.

PFRON przeznaczył 191.03 mln zł na działaniach w ramach „Aktywnego samorządu” w 2022 roku (w 2021 roku było to 189,62 mln zł).

Wsparcie w ramach modułu I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW już od dnia 1 marca 2022 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

 • dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),
 • dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Jak złożyć wniosek?

Wszystkie wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd” można składać przez System Obsługi Wsparcia (SOW) przez Internet. Wsparcie w wypełnieniu wniosku w SOW można otrzymać:

 • dzwoniąc na infolinię: 0 800 889 777
 • używając mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • od pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Więcej informacji o harmonogramie programu, kwotach wsparcia do poszczególnych modułów można znaleźć na stronie PFRON.

Z.P.H.U. "OMEGA" zajmuje się dostosowywaniem samochodów dla potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją zarówno kończyn dolnych jak i górnych oraz paraliżem lewo- i prawostronnym. Firma zajmuje się również handlem samochodów oraz świadczy usługi wypożyczania samochodów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Działa od roku 1994.

Zakład  oferuje swoje usługi w zakresie przystosowywania samochodów  dla osób niepełnosprawnych w zakresie:

dysfunkcje kończyn:

 • dolnych /sprzęgło automatyczne, ręczny gaz i hamulec w samochodach benzynowych i diesla/
 • dysfunkcje lewej lub prawej reki
 • fotele obrotowe kierowcy lub pasażera
 • uchwyty ułatwiające wejście do samochodu
 • najazdy dla wózków inwalidzkich
 • kotwiczenie wózków+montaż pasów bezp.
 • dodatkowy pedał gazu z lewej strony / automat/
 • przystosowanie samochodu do bardzo niskiego wzrostu  /podwyższenie podłogi i wydłużenie pedałów, przystosowanie siedzenia/
 • gałki na kierownicę
 • przeróbki  wg potrzeb
 • dodatkowe pedały dla instruktora nauki jazdy


UMOŻLIWIAMY ODBIÓR POJAZDU OD KLIENTA, WYKONANIE USŁUGI ORAZ DOSTARCZENIE POD WSKAZANY ADRES
Zapewniamy oprócz przeróbki także szkolenie w użytkowaniu.

 

Wieloletnie doświadczenie pozwala na niezwykle elastyczne dostosowanie samochodu do indywidualnych potrzeb.


Zakład jest autoryzowany przez Centrum Badawczo-rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (CEBRON).

Zakład  realizuje dofinasowania z PFRON i PCPR oraz MOPS

Współpracuje ze stowarzyszeniem SPINKA w Warszawie, gdzie można uzyskać częściowy zwrot poniesionych kosztów, związanych z przeróbką
(do 50% - nie więcej niż 6000zł).