Kierunki działań oraz warunki brzegowe programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku.
Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2020 roku:
  • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
    Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku:
  • Obszaru A:
w Zadaniu 1 – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł,
w Zadaniu 4 – 4.000 zł;
Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:
w module I wynosi co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4
Preferencje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I:
w 2020 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:
a) są zatrudnione - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 25,
b) posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
c) złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
d) w 2019 lub w 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5
Wnioski można składać od 1 marca do 30 sierpnia 2020r.